SEGA SAMMY GROUP

Branding/TVCM/Poster/Graphic Design

SEGA SAMMY GROUP BRAND CM
“POP UP BOOK”
Ag/DRIVE
CD/PL/Keiichi Uemura
Di/Youhei Sako
Ca/Ryosuke Kawaguchi
CG/WISE
Pr/Motoi Fujiwara
C/Shunsuke Obata
AD/Satoru Hotta
D/Yoshiyuki Fukazawa
Music Pr/Taro Fujiwara
Pro/TFC TOHOKUSHINSHA FILM

一覧へ